dabie.pl

Lubuska Karta Dużej Rodziny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza  wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego, żyjących w rodzinach posiadających co najmniej troje dzieci  do składania wniosków o wydanie LUBUSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY.

 

Karta służy promocji modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku. Wprowadza ona system zniżek, a jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej. Lista instytucji deklarujących udział w Programie będzie się powiększać.

Lubuska Karta Dużej Rodziny jest dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i preferencji w ramach oferty jednostek organizacyjnych samorządu województwa, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych instytucji kultury, placówek sportu i rekreacji.

Celem wprowadzenia Lubuskiej Karty Dużej Rodziny jest wspieranie rodziny z trojgiem lub większą liczbą dzieci poprzez m.in. wzmacnianie jej funkcji rodzicielskiej i wychowawczej oraz wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z dużych rodzin, a także zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu. Ponadto Karta służyć ma promocji rodziny, w tym rodziny wielodzietnej oraz zachęcaniu do wspólnego spędzania czasu, z wykorzystaniem dóbr i obiektów kultury, edukacji i sportu na terenie województwa lubuskiego.

Do korzystania z ulg i z uprawnień oferowanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w Programie Lubuska Karta Dużej Rodziny uprawniona jest rodzina lub opiekunowie dzieci mieszkających pod wspólnym adresem na terenie województwa lubuskiego (przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim), mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się, studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Aktualnie na liście podmiotów, oferujących użytkownikom Lubuskiej Karty Dużej Rodziny 50% zniżki na swoje usługi znajduje się 10 instytucji będących jednostkami samorządu województwa:

- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze;

- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.;

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Im. M. Grzegorzewskiej w Zielonej Górze;

- Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze;

- Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli;

- Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.;

- Filharmonia Zielonogórska Im. T. Bairda w Zielonej Górze;

- Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.;

- Lubuski Teatr Im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze;

- Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Z. Majewskiego w Drzonkowie (wstęp na basen kryty i odkryty, korty tenisowe odkryte i na hali)